Tento reklamační řád upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující právo na zajištění bezplatné opravy výrobku zakoupeného v internetovém obchodě www.babyshopdino.cz v rámci výrobcem stanovené záruky.
Kupující by měl při koupi věci vzít v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování věci. Zvolený druh a velikost věci by měl odpovídat potřebám zákazníka.
Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci. Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. Záruční doba je u všech výrobků obecně 24 měsíců od data koupě, pokud výrobce nebo prodávající nestanoví záruční dobu delší. 
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek řádně používán a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužité věci má kupující právo namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od smlouvy odstoupit. Reklamaci zašlete přepravní službou na adresu prodávajícího. 
Záruka se nevztahuje na vady výrobku vzniklé zaviněním kupujícího.
O nárocích kupujícího vyplývajících z rozporu s kupní smlouvou při převzetí zboží rozhodne vždy prodávající, popř. příslušný reklamační pracovník servisního střediska.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a přidat k reklamovanému výrobku. Je třeba uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují - a nárok, který v důsledku výskytu vad kupující uplatňuje. Vady je vhodné označit.

Reklamovaný výrobek spolu s fakturou, záručním listem (pokud byl přiložen) a přesným popisem závady zašlete na adresu prodávajícího:

Soňa Harabišová, Sídl. Beskydské 1189, 74401 Frenštát p.R.

Reklamace nelze uznat v případech:

 • došlo-li ke změně vlastností výrobku v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání,  nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je výrobek zhotoven, v důsledku jakéhokoli poškození zákazníkem nebo třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu
 • nese-li předložený nákupní doklad zjevné známky provedených změn
 • vada vznikla v důsledku živelné katastrofy nebo vyšší mocí
 • pokud se při testování závada neprojeví a výrobek je shledán plně funkčním
 • záruka na zboží již uplynula
 • porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou 
 • závada byla způsobena nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, voda, písek apod.), neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, nebo použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou a na poškození způsobené nadměrným mechanickým opotřebením nebo zanedbáním péče
 • na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým používáním 
 • výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci (teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy) 
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů výrobku, který byl upravován kupujícím (nátěry, ohýbání atd.)
 • výrobek byl poškozen zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 • vada se vyskytla v záruční době - za tím účelem kupující předloží řádný nákupní  doklad  o tom, že koupil výrobek v prodejně prodávajícího, s datem zakoupení a kupní cenou 
 • výrobek vadný - za tím účelem kupující předloží vadný výrobek
 • kupující je povinen předat prodávajícímu výrobek v takovém stavu, v jakém výrobek zakoupil, to znamená s kompletní dokumentací, čistý a pokud možno v originálním obalu, případně v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek. Na vady vzniklé při přepravě v důsledku nevhodně nebo nedostatečně zabaleného výrobku, se záruka nevztahuje a nebude uznána.

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena. 
Oprávněné reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. 
Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Dojde-li k výměně vadného zboží za nové, anebo byla-li vyměněna vadná součást, začne běžet záruční doba k novému zboží, znovu od převzetí nové věci resp. věci s novou součástí. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu z opravy v záruční opravě.