Všeobecné obchodní podmínky


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.babyshopdino.cz.

Provozovatelem
 internetového obchodu www.babyshopdino.cz (dále jen prodávající) je Soňa Harabišová, bydlištěm Sídl. Beskydské 1189, 74401 Frenštát p.R., IČO 62369296, DIČ CZ6760130322, vedena u městského úřadu ve Frenštátě p.R. pod č.j. OŽV/154/2009/MAR/2 . 
Kupující, který je spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Vztahy mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


2. OBJEDNÁVKA A CENY

Katalog internetového obchodu www.babyshopdino.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy název zboží, popis a kupní cenu zboží s DPH. Kupní cena zboží je konečná, to znamená, že obsahuje DPH a poplatky, mají-li být připočítány. K ceně za zboží se připočítá pouze cena za dodání zboží - dopravné (viz odd.4 - dopravní náklady). 
Ceny zboží jsou platné v okamžiku objednání. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně internetových cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

Vyhrazujeme si právo na zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami, s možnostmi platby, s dodacími podmínkami, s reklamačním řádem, seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů a dovršil věku 18-ti let.

Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli do objednávkového nebo registračního formuláře přesné a pravdivé údaje. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce chyba, neprodleně nás kontaktujte.
V případě nestandardní objednávky si vyhrazujeme právo požádat kupujícího o autorizaci (potvrzení) objednávky telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, budeme považovat objednávku za neplatnou.


3. ZPUSOB PLATBY

Kupující si může vybrat z následujících způsobů plateb:
Dobírkou - platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce.
Bankovním převodem - kupující bude informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet prodávajícího. Jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Po připsání částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno zákazníkovi na fakturační nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce.


4. DOPRAVNÍ NÁKLADY

Zboží posíláme přes Zásilkovnu pouze na českou adresu. Do zahraničí zboží neodesíláme. 

Zásilkovna ČR - bankovní převod - 70 Kč

Zásilkovna - dobírka 95 Kč

Upozornění:

Přes pobočky Zásilkovny posíláme pouze balíky splňující parametry standardních zásilek, tj. zásilky menších rozměrů do hmotnosti 5kg. Pokud bude objednané zboží přesahovat parametry standardních zásilek Zásilkovny, vyhrazujeme si právo poslat zásilku přes Poštu nebo PPL. Rozdíl v ceně dopravy doúčtujeme k objednávce.

Parametry standardních zásilek Zásilkovny:

  • Maximální hmotnost zásilky: 5 kg
  • Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm
  • Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50×40×30 cm)
  • Minimální rozměry: 10 × 7 × 1 cm
  • Maximální výše dobírky: 20 000 Kč
  • Ze standardních zásilek jsou automaticky vyloučeny z přepravy všechny zásilky odporujícím obchodním podmínkám.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí kupující sám.


5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Zásilky odesíláme pouze na českou adresu. Do zahraničí zboží neodesíláme.
Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. 
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a jakékoli závady neprodleně oznámit přepravci. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
Termín dodání zboží je závislý na druhu objednaného zboží. Většinou se pohybuje v rozmezí 1 - 14 kalendářních dnů. V případě méně běžného nebo problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Prodávající se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na co nejkratší možnou dobu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží bude prodávající kupujícího včas informovat. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky na tel. čísle 603 438 548 nebo e-mailem.
V objednávce lze objednat pouze takové zboží (v množství, barvách, popř. velikostech), které je nabízené v katalogu na www.babyshopdino.cz.


6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující, který je spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno tak, že spotřebitel doručí písemně nebo e-mailem prodávajícímu oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy. Toto oznámení o odstoupení musí být prodávajícímu doručeno do 14 kalendářních dní od převzetí zboží spotřebitelem. V oznámení musí být uvedena přesná identifikace spotřebitele, popis zboží, číslo objednávky a číslo účtu, na který má být vrácena kupní cena.
Po domluvě s prodávajícím zašle spotřebitel zboží zpět na adresu prodávajícího a to nejpozději do 14 kalendářních dní od odstoupení od kupní smlouvy. Zboží doporučujeme poslat pojištěné a zabalené v krabici nebo v jiném vhodném obalu, který zaručí nepoškození zboží nebo původního obalu při přepravě. Zásilky vrácené na dobírku nebudou prodávajícím přijaty ! Za zboží, které bylo poškozeno během přepravy v důsledku nesprávného obalu nelze žádat vrácení peněz v plné výši.
Bude-li zboží vráceno bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, vráceno v nepoškozeném původním obalu a s veškerým příslušenstvím, zašleme spotřebiteli částku odpovídající plné kupní ceně i s dopravným na jím udané číslo bankovního účtu. Peníze Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naši adresu ( případně než prokážete, že vrácené zboží nám již bylo odesláno).

Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně spotřebitele. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Bude-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, v poškozeném původním obalu, nebo byla-li jiným způsobem snížena hodnota vráceného zboží, vyhrazujeme si právo na náhradu nákladů na uvedení zboží do původního stavu. Tyto náklady odečteme od kupní ceny zboží.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.Vzorový formulář pro Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy si můžete stáhnout zde.


Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal
e) na dodávku novin, periodik a časopisů

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Ustanovení zde uvedená se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
-požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
-požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího www.babyshopdino.cz  od 1.1.2014.